שאלון משוב על הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 2019

לפניך מספר משפטים, אנא ציין/צייני, מ-1 עד-6 עד כמה כל משפט מתאר את הערכתך לגבי הנושא המוצג.
6
5
4
3
2
1
במידה
רבה מאוד
במידה
בינונית
במידה
מועטה מאוד

1. באיזו מידה הארגון הכללי של הכנס היה לשביעות רצונך?
הערות:
2. באיזו מידה תכני ההרצאות ואופן הצגתן היו לשביעות רצונך?
הערות:
3. באיזו מידה הרצאת המליאה הייתה לשביעות רצונך?
הערות:
4. באיזו מידה שעת סיום הכנס הייתה לשביעות רצונך?
הערות:
5. באיזו מידה לוח זמני ההרצאות וההפסקות היו לשביעות רצונך?
הערות:
6. באיזו מידה עמדת הרישום תפקדה לשביעות רצונך?
הערות:
7. באיזו מידה הכיבוד היה לשביעות רצונך?
הערות:
8. באיזו מידה ארגון אולמות ההרצאות היה לשביעות רצונך?
הערות:
9. הערות והצעות כלליות הנוגעות לתכני הכנס:
10. הערות והצעות כלליות הנוגעות לארגון הכנס: